Klaster Energetyczny

Klaster energetyczny - instalacja fotowoltaiczna PV

Przez pojęcie klastra należy rozumieć jako przestrzenną i sektorową koncentrację podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego, innowacyjności grupy przedsiębiorców, wykonujących działalność gospodarczą na terenie jednego lub kilku sąsiednich województw, współpracujących w tych samych lub pokrewnych branżach oraz powiązanych rozbudowaną siecią relacji o charakterze formalnym i nieformalnym, przy czym co najmniej połowę podmiotów funkcjonujących w ramach Klastra stanowią przedsiębiorcy.

Przez pojęcie klastra energetycznego należy rozumieć współpracę podmiotów na podstawie podpisanego formalnie porozumienia na rzecz poprawy efektywności energetycznej promującą oszczędność energii przez wdrażanie "inteligentnej" energii w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Audyt Energetyczny

Audyt energetyczny i świadectwa charakterystyki energetycznej

Audyt energetyczny to dokument określający zakres, parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub przedsięwzięcia polegającego na obniżeniu zużycia paliw kopalnych poprzez działania inwestycyjne jak również pozainwestycyjne. Wskazuje on najbardziej optymalne rozwiązania, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji przedsięwzięcia oraz oszczędności energii. Szczególnym rodzajem audytu technologicznego jest audyt energetyczny, który z założenia ma na celu poszukiwanie i wybór optymalnej technologii z punktu poprawy efektywności energetycznej.

Natomiast świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej dodatkowo oświetlenia. W świadectwie ocenia się wielkość zapotrzebowania na energię wynikającego z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych, czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, dopuszcza się też wykonanie certyfikatu energetycznego na podstawie pomiaru zużycia energii. Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w tym min. przedsiębiorców w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budownictwie oraz w prowadzonych procesach technologicznych.